کمترین: 
687.88
بیشترین: 
696.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694.38
زمان: 
2/31 23:00
قیمت گازوئیل امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 694.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 06:00","price":694.63},{"date":"1397/02/31 07:00","price":696.13},{"date":"1397/02/31 08:00","price":695.88},{"date":"1397/02/31 09:00","price":695.38},{"date":"1397/02/31 10:00","price":696},{"date":"1397/02/31 10:32","price":695.88},{"date":"1397/02/31 11:32","price":696.38},{"date":"1397/02/31 12:32","price":693.88},{"date":"1397/02/31 13:00","price":694.88},{"date":"1397/02/31 14:08","price":694.63},{"date":"1397/02/31 15:00","price":692.13},{"date":"1397/02/31 15:32","price":691.63},{"date":"1397/02/31 16:32","price":689.88},{"date":"1397/02/31 17:00","price":687.88},{"date":"1397/02/31 17:32","price":688.88},{"date":"1397/02/31 18:32","price":689.88},{"date":"1397/02/31 19:32","price":690.38},{"date":"1397/02/31 21:00","price":692.88},{"date":"1397/02/31 21:32","price":692.63},{"date":"1397/02/31 22:00","price":693.13},{"date":"1397/02/31 22:32","price":694.13},{"date":"1397/02/31 23:00","price":694.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398