کمترین: 
78.15
بیشترین: 
79.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79.16
زمان: 
2/31 23:00
قیمت نفت برنت امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 79.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 06:00","price":78.87},{"date":"1397/02/31 07:00","price":79.07},{"date":"1397/02/31 08:00","price":79.06},{"date":"1397/02/31 09:00","price":78.98},{"date":"1397/02/31 10:00","price":79.09},{"date":"1397/02/31 10:32","price":79.11},{"date":"1397/02/31 11:00","price":79.1},{"date":"1397/02/31 11:32","price":79.17},{"date":"1397/02/31 12:32","price":78.86},{"date":"1397/02/31 13:00","price":78.97},{"date":"1397/02/31 14:08","price":78.88},{"date":"1397/02/31 15:00","price":78.63},{"date":"1397/02/31 15:32","price":78.55},{"date":"1397/02/31 16:32","price":78.38},{"date":"1397/02/31 17:00","price":78.15},{"date":"1397/02/31 17:32","price":78.28},{"date":"1397/02/31 18:32","price":78.55},{"date":"1397/02/31 19:32","price":78.6},{"date":"1397/02/31 21:00","price":78.91},{"date":"1397/02/31 21:32","price":78.84},{"date":"1397/02/31 22:00","price":78.94},{"date":"1397/02/31 22:32","price":79.12},{"date":"1397/02/31 23:00","price":79.16}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399