کمترین: 
2.2266
بیشترین: 
2.2515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2515
زمان: 
2/31 23:00
قیمت بنزین امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 2.2515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 03:32","price":2.2395},{"date":"1397/02/31 04:32","price":2.2405},{"date":"1397/02/31 06:00","price":2.2385},{"date":"1397/02/31 07:00","price":2.2445},{"date":"1397/02/31 08:00","price":2.2435},{"date":"1397/02/31 09:00","price":2.2415},{"date":"1397/02/31 10:00","price":2.2435},{"date":"1397/02/31 11:32","price":2.2445},{"date":"1397/02/31 12:32","price":2.2385},{"date":"1397/02/31 13:00","price":2.24},{"date":"1397/02/31 14:08","price":2.242},{"date":"1397/02/31 15:00","price":2.238},{"date":"1397/02/31 15:32","price":2.2363},{"date":"1397/02/31 16:32","price":2.231},{"date":"1397/02/31 17:00","price":2.2266},{"date":"1397/02/31 17:32","price":2.2295},{"date":"1397/02/31 18:32","price":2.235},{"date":"1397/02/31 19:32","price":2.2415},{"date":"1397/02/31 21:00","price":2.248},{"date":"1397/02/31 21:32","price":2.2485},{"date":"1397/02/31 22:00","price":2.2498},{"date":"1397/02/31 22:32","price":2.2511},{"date":"1397/02/31 23:00","price":2.2515}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398