کمترین: 
2.2544
بیشترین: 
2.281
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2719
زمان: 
2/31 23:00
قیمت نفت کوره امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 2.2719 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 03:32","price":2.2752},{"date":"1397/02/31 04:32","price":2.2766},{"date":"1397/02/31 06:00","price":2.2761},{"date":"1397/02/31 07:00","price":2.281},{"date":"1397/02/31 08:00","price":2.2798},{"date":"1397/02/31 09:00","price":2.2775},{"date":"1397/02/31 10:00","price":2.2787},{"date":"1397/02/31 10:32","price":2.2801},{"date":"1397/02/31 11:00","price":2.2795},{"date":"1397/02/31 11:32","price":2.2793},{"date":"1397/02/31 12:32","price":2.274},{"date":"1397/02/31 13:00","price":2.2746},{"date":"1397/02/31 14:08","price":2.2732},{"date":"1397/02/31 15:00","price":2.2687},{"date":"1397/02/31 15:32","price":2.2673},{"date":"1397/02/31 16:32","price":2.2587},{"date":"1397/02/31 17:00","price":2.2544},{"date":"1397/02/31 17:32","price":2.2575},{"date":"1397/02/31 18:32","price":2.2607},{"date":"1397/02/31 19:32","price":2.2632},{"date":"1397/02/31 21:00","price":2.2691},{"date":"1397/02/31 21:32","price":2.2668},{"date":"1397/02/31 22:00","price":2.2677},{"date":"1397/02/31 22:32","price":2.273},{"date":"1397/02/31 23:00","price":2.2719}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398