کمترین: 
71.39
بیشترین: 
72.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.34
زمان: 
2/31 22:32
قیمت نفت سبک امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 72.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 03:32","price":71.81},{"date":"1397/02/31 04:32","price":71.75},{"date":"1397/02/31 06:00","price":71.77},{"date":"1397/02/31 07:00","price":71.92},{"date":"1397/02/31 08:00","price":71.88},{"date":"1397/02/31 09:00","price":71.87},{"date":"1397/02/31 10:00","price":71.86},{"date":"1397/02/31 10:32","price":71.91},{"date":"1397/02/31 12:32","price":71.72},{"date":"1397/02/31 13:00","price":71.77},{"date":"1397/02/31 14:08","price":71.67},{"date":"1397/02/31 15:00","price":71.58},{"date":"1397/02/31 15:32","price":71.5},{"date":"1397/02/31 16:32","price":71.47},{"date":"1397/02/31 17:00","price":71.39},{"date":"1397/02/31 17:32","price":71.47},{"date":"1397/02/31 18:32","price":71.74},{"date":"1397/02/31 19:32","price":71.81},{"date":"1397/02/31 21:00","price":72.09},{"date":"1397/02/31 21:32","price":72},{"date":"1397/02/31 22:00","price":72.06},{"date":"1397/02/31 22:32","price":72.34}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398