کمترین: 
834800
بیشترین: 
855200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
851900
زمان: 
2/31 23:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 851900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 03:15","price":834900},{"date":"1397/02/31 05:30","price":834800},{"date":"1397/02/31 06:35","price":834900},{"date":"1397/02/31 09:45","price":834800},{"date":"1397/02/31 10:05","price":834900},{"date":"1397/02/31 10:15","price":835000},{"date":"1397/02/31 10:25","price":834900},{"date":"1397/02/31 10:30","price":834800},{"date":"1397/02/31 10:35","price":834900},{"date":"1397/02/31 10:40","price":834800},{"date":"1397/02/31 10:50","price":834900},{"date":"1397/02/31 12:05","price":838000},{"date":"1397/02/31 12:20","price":837900},{"date":"1397/02/31 12:25","price":836100},{"date":"1397/02/31 12:40","price":843500},{"date":"1397/02/31 12:45","price":844300},{"date":"1397/02/31 12:50","price":836100},{"date":"1397/02/31 12:55","price":845100},{"date":"1397/02/31 13:35","price":854100},{"date":"1397/02/31 14:40","price":851800},{"date":"1397/02/31 15:15","price":853800},{"date":"1397/02/31 16:15","price":853300},{"date":"1397/02/31 16:55","price":854100},{"date":"1397/02/31 17:25","price":855200},{"date":"1397/02/31 18:25","price":854300},{"date":"1397/02/31 19:25","price":848700},{"date":"1397/02/31 20:35","price":847900},{"date":"1397/02/31 21:15","price":847700},{"date":"1397/02/31 21:35","price":847600},{"date":"1397/02/31 22:25","price":849900},{"date":"1397/02/31 22:35","price":852000},{"date":"1397/02/31 23:45","price":851900}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398