کمترین: 
837500
بیشترین: 
857900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
854600
زمان: 
2/31 23:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 854600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 03:15","price":837600},{"date":"1397/02/31 05:30","price":837500},{"date":"1397/02/31 06:35","price":837600},{"date":"1397/02/31 09:45","price":837500},{"date":"1397/02/31 10:05","price":837600},{"date":"1397/02/31 10:15","price":837700},{"date":"1397/02/31 10:25","price":837600},{"date":"1397/02/31 10:30","price":837500},{"date":"1397/02/31 10:35","price":837600},{"date":"1397/02/31 10:40","price":837500},{"date":"1397/02/31 10:50","price":837600},{"date":"1397/02/31 12:05","price":840700},{"date":"1397/02/31 12:20","price":840600},{"date":"1397/02/31 12:25","price":838800},{"date":"1397/02/31 12:40","price":846100},{"date":"1397/02/31 12:45","price":847000},{"date":"1397/02/31 12:50","price":838800},{"date":"1397/02/31 12:55","price":847800},{"date":"1397/02/31 13:35","price":856800},{"date":"1397/02/31 14:40","price":854500},{"date":"1397/02/31 15:15","price":856400},{"date":"1397/02/31 16:15","price":856000},{"date":"1397/02/31 16:55","price":856800},{"date":"1397/02/31 17:25","price":857900},{"date":"1397/02/31 18:25","price":857000},{"date":"1397/02/31 19:25","price":851400},{"date":"1397/02/31 20:35","price":850600},{"date":"1397/02/31 21:15","price":850300},{"date":"1397/02/31 22:25","price":852600},{"date":"1397/02/31 22:35","price":854700},{"date":"1397/02/31 23:45","price":854600}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398