کمترین: 
1282.43
بیشترین: 
1292.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1292.05
زمان: 
2/31 23:45
قیمت اونس طلا امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 1292.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 03:15","price":1291.98},{"date":"1397/02/31 03:25","price":1290.74},{"date":"1397/02/31 04:35","price":1291.31},{"date":"1397/02/31 05:30","price":1290.38},{"date":"1397/02/31 06:35","price":1290.14},{"date":"1397/02/31 07:45","price":1289.28},{"date":"1397/02/31 08:45","price":1288.30},{"date":"1397/02/31 09:45","price":1287.88},{"date":"1397/02/31 09:55","price":1287.10},{"date":"1397/02/31 10:00","price":1287.11},{"date":"1397/02/31 10:05","price":1287.41},{"date":"1397/02/31 10:10","price":1286.79},{"date":"1397/02/31 10:15","price":1286.33},{"date":"1397/02/31 10:20","price":1286.53},{"date":"1397/02/31 10:25","price":1286.65},{"date":"1397/02/31 10:30","price":1286.86},{"date":"1397/02/31 10:35","price":1286.32},{"date":"1397/02/31 10:40","price":1287.04},{"date":"1397/02/31 10:45","price":1286.53},{"date":"1397/02/31 10:50","price":1286.99},{"date":"1397/02/31 10:55","price":1285.76},{"date":"1397/02/31 11:05","price":1285.38},{"date":"1397/02/31 12:05","price":1283.34},{"date":"1397/02/31 12:20","price":1283.11},{"date":"1397/02/31 12:25","price":1282.85},{"date":"1397/02/31 12:35","price":1282.43},{"date":"1397/02/31 12:40","price":1282.93},{"date":"1397/02/31 12:45","price":1282.86},{"date":"1397/02/31 12:50","price":1283.03},{"date":"1397/02/31 12:55","price":1282.90},{"date":"1397/02/31 13:35","price":1284.55},{"date":"1397/02/31 14:40","price":1284.72},{"date":"1397/02/31 15:15","price":1284.82},{"date":"1397/02/31 16:15","price":1285.59},{"date":"1397/02/31 16:55","price":1284.77},{"date":"1397/02/31 17:25","price":1284.97},{"date":"1397/02/31 18:25","price":1289.35},{"date":"1397/02/31 19:25","price":1288.79},{"date":"1397/02/31 20:35","price":1288.14},{"date":"1397/02/31 21:15","price":1289.01},{"date":"1397/02/31 21:35","price":1289.20},{"date":"1397/02/31 22:25","price":1291.15},{"date":"1397/02/31 22:35","price":1291.78},{"date":"1397/02/31 23:45","price":1292.05}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398