کمترین: 
863400
بیشترین: 
884600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
881100
زمان: 
2/31 22:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 881100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 00:05","price":863400},{"date":"1397/02/31 12:05","price":867800},{"date":"1397/02/31 12:20","price":866500},{"date":"1397/02/31 12:25","price":864700},{"date":"1397/02/31 12:40","price":872200},{"date":"1397/02/31 12:45","price":874000},{"date":"1397/02/31 12:50","price":864700},{"date":"1397/02/31 12:55","price":874000},{"date":"1397/02/31 13:35","price":883300},{"date":"1397/02/31 14:40","price":880600},{"date":"1397/02/31 15:15","price":882400},{"date":"1397/02/31 16:55","price":883300},{"date":"1397/02/31 17:25","price":884600},{"date":"1397/02/31 18:25","price":882400},{"date":"1397/02/31 19:25","price":876700},{"date":"1397/02/31 22:25","price":881100}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398