کمترین: 
794000
بیشترین: 
823000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
823000
زمان: 
2/31 23:45
قیمت آبشده نقدی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 823000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 00:05","price":794000},{"date":"1397/02/31 01:00","price":796500},{"date":"1397/02/31 12:05","price":797000},{"date":"1397/02/31 12:20","price":797500},{"date":"1397/02/31 12:25","price":800000},{"date":"1397/02/31 12:35","price":799500},{"date":"1397/02/31 12:40","price":800000},{"date":"1397/02/31 12:45","price":801000},{"date":"1397/02/31 12:50","price":800000},{"date":"1397/02/31 12:55","price":802500},{"date":"1397/02/31 13:35","price":809000},{"date":"1397/02/31 14:40","price":808500},{"date":"1397/02/31 15:15","price":813000},{"date":"1397/02/31 16:15","price":817000},{"date":"1397/02/31 16:55","price":822500},{"date":"1397/02/31 18:25","price":816500},{"date":"1397/02/31 19:25","price":815500},{"date":"1397/02/31 20:35","price":814500},{"date":"1397/02/31 21:15","price":813500},{"date":"1397/02/31 22:25","price":820000},{"date":"1397/02/31 23:45","price":823000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398