کمترین: 
794500
بیشترین: 
823500
قیمت تقلبی: 
823500
زمان: 
2/31 23:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 823500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 00:05","price":794500},{"date":"1397/02/31 01:00","price":797000},{"date":"1397/02/31 12:05","price":797500},{"date":"1397/02/31 12:20","price":798000},{"date":"1397/02/31 12:25","price":800500},{"date":"1397/02/31 12:35","price":800000},{"date":"1397/02/31 12:40","price":800500},{"date":"1397/02/31 12:45","price":801500},{"date":"1397/02/31 12:50","price":800500},{"date":"1397/02/31 12:55","price":803000},{"date":"1397/02/31 13:35","price":809500},{"date":"1397/02/31 14:40","price":809000},{"date":"1397/02/31 15:15","price":813500},{"date":"1397/02/31 16:15","price":817500},{"date":"1397/02/31 16:55","price":823000},{"date":"1397/02/31 18:25","price":817500},{"date":"1397/02/31 19:25","price":816000},{"date":"1397/02/31 20:35","price":815000},{"date":"1397/02/31 21:15","price":814000},{"date":"1397/02/31 22:25","price":820500},{"date":"1397/02/31 23:45","price":823500}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398