کمترین: 
833400
بیشترین: 
863900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
863900
زمان: 
2/31 23:45
قیمت طلای متفرقه امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 863900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 00:05","price":833400},{"date":"1397/02/31 01:00","price":836000},{"date":"1397/02/31 12:05","price":836600},{"date":"1397/02/31 12:20","price":837100},{"date":"1397/02/31 12:25","price":839700},{"date":"1397/02/31 12:35","price":839200},{"date":"1397/02/31 12:40","price":839700},{"date":"1397/02/31 12:45","price":840800},{"date":"1397/02/31 12:50","price":839700},{"date":"1397/02/31 12:55","price":842300},{"date":"1397/02/31 13:35","price":849200},{"date":"1397/02/31 14:40","price":848600},{"date":"1397/02/31 15:15","price":853400},{"date":"1397/02/31 16:15","price":857600},{"date":"1397/02/31 16:55","price":863300},{"date":"1397/02/31 18:25","price":857600},{"date":"1397/02/31 19:25","price":856000},{"date":"1397/02/31 20:35","price":854900},{"date":"1397/02/31 21:15","price":853900},{"date":"1397/02/31 22:25","price":860700},{"date":"1397/02/31 23:45","price":863900}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398