کمترین: 
795000
بیشترین: 
824000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
824000
زمان: 
2/31 23:45
قیمت آبشده جهانی امروز 31 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 31 اردیبهشت 1397 , 824000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/31 00:05","price":795000},{"date":"1397/02/31 01:00","price":797500},{"date":"1397/02/31 12:05","price":798000},{"date":"1397/02/31 12:20","price":798500},{"date":"1397/02/31 12:25","price":801000},{"date":"1397/02/31 12:35","price":800500},{"date":"1397/02/31 12:40","price":801000},{"date":"1397/02/31 12:45","price":802000},{"date":"1397/02/31 12:50","price":801000},{"date":"1397/02/31 12:55","price":803500},{"date":"1397/02/31 13:35","price":810000},{"date":"1397/02/31 14:40","price":809500},{"date":"1397/02/31 15:15","price":814000},{"date":"1397/02/31 16:15","price":818000},{"date":"1397/02/31 16:55","price":823500},{"date":"1397/02/31 18:25","price":817500},{"date":"1397/02/31 19:25","price":816500},{"date":"1397/02/31 20:35","price":815500},{"date":"1397/02/31 21:15","price":814500},{"date":"1397/02/31 22:25","price":821000},{"date":"1397/02/31 23:45","price":824000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398