کمترین: 
71.37
بیشترین: 
71.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.37
زمان: 
2/30 14:00
قیمت نفت سبک امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 71.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 14:00","price":71.37}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398