کمترین: 
16069
بیشترین: 
16361
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16361
زمان: 
2/30 17:20
قیمت دینار بحرین امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 16361 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":16069},{"date":"1397/02/30 13:00","price":16153},{"date":"1397/02/30 13:50","price":16111},{"date":"1397/02/30 15:00","price":16153},{"date":"1397/02/30 15:20","price":16224},{"date":"1397/02/30 16:20","price":16266},{"date":"1397/02/30 17:20","price":16361}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398