کمترین: 
20310
بیشترین: 
20680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20680
زمان: 
2/30 17:20
قیمت دینار کویت امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 20680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":20310},{"date":"1397/02/30 13:00","price":20417},{"date":"1397/02/30 13:50","price":20364},{"date":"1397/02/30 15:00","price":20417},{"date":"1397/02/30 15:20","price":20507},{"date":"1397/02/30 16:20","price":20560},{"date":"1397/02/30 17:20","price":20680}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398