کمترین: 
7185
بیشترین: 
7316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7316
زمان: 
2/30 17:20
قیمت یورو امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 7316 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":7185},{"date":"1397/02/30 13:00","price":7223},{"date":"1397/02/30 13:50","price":7204},{"date":"1397/02/30 15:00","price":7223},{"date":"1397/02/30 15:20","price":7255},{"date":"1397/02/30 16:20","price":7274},{"date":"1397/02/30 17:20","price":7316}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399