کمترین: 
850200
بیشترین: 
865600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
861200
زمان: 
2/30 21:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 861200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:45","price":850200},{"date":"1397/02/30 12:55","price":854600},{"date":"1397/02/30 13:50","price":852400},{"date":"1397/02/30 14:55","price":854600},{"date":"1397/02/30 15:15","price":859000},{"date":"1397/02/30 16:15","price":861200},{"date":"1397/02/30 17:15","price":863400},{"date":"1397/02/30 18:20","price":865600},{"date":"1397/02/30 21:55","price":861200}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399