کمترین: 
822000
بیشترین: 
837000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
834800
زمان: 
2/30 22:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 834800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:45","price":822000},{"date":"1397/02/30 12:55","price":826300},{"date":"1397/02/30 13:50","price":824200},{"date":"1397/02/30 14:55","price":826300},{"date":"1397/02/30 15:15","price":830000},{"date":"1397/02/30 16:15","price":832100},{"date":"1397/02/30 17:15","price":834800},{"date":"1397/02/30 18:20","price":837000},{"date":"1397/02/30 22:55","price":834800}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398