کمترین: 
824700
بیشترین: 
839700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
837500
زمان: 
2/30 22:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 837500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:45","price":824700},{"date":"1397/02/30 12:55","price":829000},{"date":"1397/02/30 13:50","price":826900},{"date":"1397/02/30 14:55","price":829000},{"date":"1397/02/30 15:15","price":832700},{"date":"1397/02/30 16:15","price":834800},{"date":"1397/02/30 17:15","price":837500},{"date":"1397/02/30 18:20","price":839700},{"date":"1397/02/30 22:55","price":837500}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399