کمترین: 
782000
بیشترین: 
798500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
793000
زمان: 
2/30 22:55
قیمت آبشده نقدی امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 793000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 00:35","price":788500},{"date":"1397/02/30 11:45","price":788000},{"date":"1397/02/30 12:55","price":783500},{"date":"1397/02/30 13:50","price":782000},{"date":"1397/02/30 14:55","price":784500},{"date":"1397/02/30 15:15","price":786500},{"date":"1397/02/30 16:15","price":790000},{"date":"1397/02/30 17:15","price":792500},{"date":"1397/02/30 18:20","price":798500},{"date":"1397/02/30 19:25","price":796500},{"date":"1397/02/30 20:15","price":795000},{"date":"1397/02/30 20:20","price":794500},{"date":"1397/02/30 20:30","price":794000},{"date":"1397/02/30 21:05","price":792500},{"date":"1397/02/30 21:20","price":792000},{"date":"1397/02/30 21:25","price":790500},{"date":"1397/02/30 22:55","price":793000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398