کمترین: 
782500
بیشترین: 
797500
قیمت تقلبی: 
793500
زمان: 
2/30 22:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 793500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 00:35","price":789000},{"date":"1397/02/30 11:45","price":788500},{"date":"1397/02/30 12:55","price":784000},{"date":"1397/02/30 13:50","price":782500},{"date":"1397/02/30 14:55","price":785000},{"date":"1397/02/30 15:15","price":787000},{"date":"1397/02/30 16:15","price":790500},{"date":"1397/02/30 17:15","price":793000},{"date":"1397/02/30 18:20","price":797500},{"date":"1397/02/30 19:25","price":797000},{"date":"1397/02/30 20:15","price":795500},{"date":"1397/02/30 20:20","price":795000},{"date":"1397/02/30 20:30","price":794500},{"date":"1397/02/30 21:05","price":793000},{"date":"1397/02/30 21:20","price":792500},{"date":"1397/02/30 21:25","price":791000},{"date":"1397/02/30 22:55","price":793500}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398