کمترین: 
783000
بیشترین: 
798000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
794000
زمان: 
2/30 22:55
قیمت آبشده جهانی امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 794000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 00:35","price":789500},{"date":"1397/02/30 11:45","price":789000},{"date":"1397/02/30 12:55","price":784500},{"date":"1397/02/30 13:50","price":783000},{"date":"1397/02/30 14:55","price":785500},{"date":"1397/02/30 15:15","price":787500},{"date":"1397/02/30 16:15","price":791000},{"date":"1397/02/30 17:15","price":793500},{"date":"1397/02/30 18:20","price":798000},{"date":"1397/02/30 19:25","price":797500},{"date":"1397/02/30 20:15","price":796000},{"date":"1397/02/30 20:20","price":795500},{"date":"1397/02/30 20:30","price":795000},{"date":"1397/02/30 21:05","price":793500},{"date":"1397/02/30 21:20","price":793000},{"date":"1397/02/30 21:25","price":791500},{"date":"1397/02/30 22:55","price":794000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398