کمترین: 
16153
بیشترین: 
16277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16153
زمان: 
2/29 19:20
قیمت دینار بحرین امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 16153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 16:10","price":16277},{"date":"1397/02/29 16:20","price":16234},{"date":"1397/02/29 16:30","price":16277},{"date":"1397/02/29 16:40","price":16234},{"date":"1397/02/29 17:10","price":16261},{"date":"1397/02/29 18:20","price":16177},{"date":"1397/02/29 19:20","price":16153}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399