کمترین: 
757
بیشترین: 
773
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
757
زمان: 
2/29 19:20
قیمت کرون نروژ امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 11:40","price":772},{"date":"1397/02/29 11:50","price":773},{"date":"1397/02/29 12:00","price":771},{"date":"1397/02/29 12:10","price":769},{"date":"1397/02/29 12:20","price":767},{"date":"1397/02/29 12:30","price":766},{"date":"1397/02/29 12:40","price":765},{"date":"1397/02/29 13:30","price":767},{"date":"1397/02/29 14:10","price":766},{"date":"1397/02/29 15:10","price":762},{"date":"1397/02/29 16:10","price":763},{"date":"1397/02/29 16:20","price":761},{"date":"1397/02/29 16:30","price":763},{"date":"1397/02/29 16:40","price":761},{"date":"1397/02/29 17:10","price":762},{"date":"1397/02/29 18:20","price":758},{"date":"1397/02/29 19:20","price":757}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398