کمترین: 
701
بیشترین: 
716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
701
زمان: 
2/29 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 701 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 11:40","price":715},{"date":"1397/02/29 11:50","price":716},{"date":"1397/02/29 12:00","price":714},{"date":"1397/02/29 12:10","price":712},{"date":"1397/02/29 12:20","price":710},{"date":"1397/02/29 12:30","price":709},{"date":"1397/02/29 12:40","price":708},{"date":"1397/02/29 13:30","price":710},{"date":"1397/02/29 14:10","price":709},{"date":"1397/02/29 15:10","price":706},{"date":"1397/02/29 16:20","price":705},{"date":"1397/02/29 16:30","price":706},{"date":"1397/02/29 16:40","price":705},{"date":"1397/02/29 17:10","price":706},{"date":"1397/02/29 18:20","price":702},{"date":"1397/02/29 19:20","price":701}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398