کمترین: 
854600
بیشترین: 
872200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
854600
زمان: 
2/29 19:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 854600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 11:30","price":870000},{"date":"1397/02/29 11:45","price":872200},{"date":"1397/02/29 11:55","price":870000},{"date":"1397/02/29 12:05","price":867800},{"date":"1397/02/29 12:20","price":865600},{"date":"1397/02/29 12:25","price":863400},{"date":"1397/02/29 13:05","price":865600},{"date":"1397/02/29 13:10","price":863400},{"date":"1397/02/29 13:25","price":865600},{"date":"1397/02/29 15:05","price":859000},{"date":"1397/02/29 16:05","price":861200},{"date":"1397/02/29 16:20","price":859000},{"date":"1397/02/29 16:25","price":861200},{"date":"1397/02/29 16:35","price":859000},{"date":"1397/02/29 18:15","price":855900},{"date":"1397/02/29 19:15","price":854600}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399