کمترین: 
970
بیشترین: 
990
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
970
زمان: 
2/29 19:20
قیمت کرون دانمارک امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":990},{"date":"1397/02/29 11:40","price":989},{"date":"1397/02/29 11:50","price":990},{"date":"1397/02/29 12:00","price":989},{"date":"1397/02/29 12:10","price":985},{"date":"1397/02/29 12:20","price":982},{"date":"1397/02/29 12:30","price":981},{"date":"1397/02/29 12:40","price":980},{"date":"1397/02/29 13:30","price":982},{"date":"1397/02/29 14:10","price":981},{"date":"1397/02/29 15:10","price":976},{"date":"1397/02/29 16:10","price":977},{"date":"1397/02/29 16:20","price":975},{"date":"1397/02/29 16:30","price":977},{"date":"1397/02/29 16:40","price":975},{"date":"1397/02/29 17:10","price":976},{"date":"1397/02/29 18:20","price":971},{"date":"1397/02/29 19:20","price":970}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398