کمترین: 
1638
بیشترین: 
1672
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1638
زمان: 
2/29 19:20
قیمت ریال عربستان امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":1672},{"date":"1397/02/29 11:40","price":1670},{"date":"1397/02/29 11:50","price":1672},{"date":"1397/02/29 12:00","price":1668},{"date":"1397/02/29 12:10","price":1664},{"date":"1397/02/29 12:20","price":1659},{"date":"1397/02/29 12:30","price":1657},{"date":"1397/02/29 12:40","price":1655},{"date":"1397/02/29 13:30","price":1659},{"date":"1397/02/29 14:10","price":1657},{"date":"1397/02/29 15:10","price":1649},{"date":"1397/02/29 16:10","price":1651},{"date":"1397/02/29 16:20","price":1647},{"date":"1397/02/29 16:30","price":1651},{"date":"1397/02/29 16:40","price":1647},{"date":"1397/02/29 17:10","price":1649},{"date":"1397/02/29 18:20","price":1641},{"date":"1397/02/29 19:20","price":1638}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398