کمترین: 
20417
بیشترین: 
20839
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20417
زمان: 
2/29 19:20
قیمت دینار کویت امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 20417 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":20839},{"date":"1397/02/29 11:40","price":20813},{"date":"1397/02/29 11:50","price":20839},{"date":"1397/02/29 12:00","price":20786},{"date":"1397/02/29 12:10","price":20733},{"date":"1397/02/29 12:20","price":20680},{"date":"1397/02/29 12:30","price":20653},{"date":"1397/02/29 12:40","price":20627},{"date":"1397/02/29 13:30","price":20680},{"date":"1397/02/29 14:10","price":20653},{"date":"1397/02/29 15:10","price":20547},{"date":"1397/02/29 16:10","price":20573},{"date":"1397/02/29 16:20","price":20520},{"date":"1397/02/29 16:30","price":20573},{"date":"1397/02/29 16:40","price":20520},{"date":"1397/02/29 17:10","price":20553},{"date":"1397/02/29 18:20","price":20447},{"date":"1397/02/29 19:20","price":20417}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398