کمترین: 
1661
بیشترین: 
1705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1661
زمان: 
2/29 19:20
قیمت درهم امارات امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1661 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":1705},{"date":"1397/02/29 11:40","price":1703},{"date":"1397/02/29 11:50","price":1705},{"date":"1397/02/29 12:00","price":1703},{"date":"1397/02/29 12:10","price":1697},{"date":"1397/02/29 12:20","price":1695},{"date":"1397/02/29 12:30","price":1690},{"date":"1397/02/29 12:40","price":1688},{"date":"1397/02/29 13:10","price":1671},{"date":"1397/02/29 13:20","price":1673},{"date":"1397/02/29 13:30","price":1677},{"date":"1397/02/29 14:10","price":1675},{"date":"1397/02/29 15:10","price":1666},{"date":"1397/02/29 16:10","price":1669},{"date":"1397/02/29 16:20","price":1664},{"date":"1397/02/29 16:30","price":1669},{"date":"1397/02/29 16:40","price":1664},{"date":"1397/02/29 17:10","price":1667},{"date":"1397/02/29 18:20","price":1663},{"date":"1397/02/29 19:20","price":1661}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398