کمترین: 
8267
بیشترین: 
8438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8267
زمان: 
2/29 19:20
قیمت پوند امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 8267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":8438},{"date":"1397/02/29 11:40","price":8428},{"date":"1397/02/29 11:50","price":8438},{"date":"1397/02/29 12:00","price":8428},{"date":"1397/02/29 12:10","price":8395},{"date":"1397/02/29 12:20","price":8385},{"date":"1397/02/29 12:30","price":8363},{"date":"1397/02/29 12:40","price":8352},{"date":"1397/02/29 14:10","price":8363},{"date":"1397/02/29 15:10","price":8331},{"date":"1397/02/29 16:20","price":8309},{"date":"1397/02/29 16:30","price":8331},{"date":"1397/02/29 16:40","price":8309},{"date":"1397/02/29 17:10","price":8323},{"date":"1397/02/29 18:20","price":8280},{"date":"1397/02/29 19:20","price":8267}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398