کمترین: 
181810
بیشترین: 
185460
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181920
زمان: 
2/29 22:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 181920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:05","price":185460},{"date":"1397/02/29 11:40","price":184810},{"date":"1397/02/29 11:50","price":184350},{"date":"1397/02/29 11:55","price":183890},{"date":"1397/02/29 12:05","price":184350},{"date":"1397/02/29 12:10","price":183890},{"date":"1397/02/29 12:15","price":183770},{"date":"1397/02/29 12:25","price":184120},{"date":"1397/02/29 12:30","price":184350},{"date":"1397/02/29 12:35","price":184460},{"date":"1397/02/29 12:40","price":184580},{"date":"1397/02/29 12:45","price":184460},{"date":"1397/02/29 12:50","price":183540},{"date":"1397/02/29 12:55","price":183310},{"date":"1397/02/29 13:05","price":183890},{"date":"1397/02/29 13:10","price":183420},{"date":"1397/02/29 13:15","price":183540},{"date":"1397/02/29 13:25","price":183420},{"date":"1397/02/29 14:05","price":184000},{"date":"1397/02/29 15:05","price":182730},{"date":"1397/02/29 16:05","price":182850},{"date":"1397/02/29 16:20","price":183420},{"date":"1397/02/29 16:25","price":182850},{"date":"1397/02/29 16:35","price":183420},{"date":"1397/02/29 17:15","price":183080},{"date":"1397/02/29 18:15","price":182620},{"date":"1397/02/29 19:15","price":181810},{"date":"1397/02/29 20:15","price":182040},{"date":"1397/02/29 22:20","price":181920}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398