کمترین: 
787750
بیشترین: 
803050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
788000
زمان: 
2/29 23:35
قیمت مثقال طلا امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 788000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:05","price":803050},{"date":"1397/02/29 11:40","price":801650},{"date":"1397/02/29 11:50","price":799750},{"date":"1397/02/29 11:55","price":798750},{"date":"1397/02/29 12:00","price":796500},{"date":"1397/02/29 12:05","price":797750},{"date":"1397/02/29 12:10","price":797250},{"date":"1397/02/29 12:15","price":797000},{"date":"1397/02/29 12:20","price":796000},{"date":"1397/02/29 12:25","price":796750},{"date":"1397/02/29 12:30","price":797250},{"date":"1397/02/29 12:35","price":799000},{"date":"1397/02/29 12:40","price":799500},{"date":"1397/02/29 12:45","price":799250},{"date":"1397/02/29 12:50","price":795500},{"date":"1397/02/29 12:55","price":794000},{"date":"1397/02/29 13:05","price":796000},{"date":"1397/02/29 13:10","price":794500},{"date":"1397/02/29 13:15","price":795000},{"date":"1397/02/29 13:25","price":794750},{"date":"1397/02/29 14:05","price":797000},{"date":"1397/02/29 15:05","price":791500},{"date":"1397/02/29 16:05","price":792000},{"date":"1397/02/29 16:20","price":794500},{"date":"1397/02/29 16:25","price":792000},{"date":"1397/02/29 16:35","price":794500},{"date":"1397/02/29 17:15","price":793000},{"date":"1397/02/29 18:15","price":791000},{"date":"1397/02/29 19:15","price":787750},{"date":"1397/02/29 20:15","price":788500},{"date":"1397/02/29 22:20","price":788250},{"date":"1397/02/29 23:35","price":788000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398