کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
2/29 09:00
قیمت دینار بحرین امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398