کمترین: 
8173.1
بیشترین: 
8334.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8289.9
زمان: 
2/29 23:30
قیمت بیت کوین امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 8289.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 02:30","price":8226.8},{"date":"1397/02/29 03:00","price":8224},{"date":"1397/02/29 05:30","price":8215.8},{"date":"1397/02/29 06:00","price":8194.4},{"date":"1397/02/29 08:30","price":8240.3},{"date":"1397/02/29 09:00","price":8240.5},{"date":"1397/02/29 09:30","price":8226.3},{"date":"1397/02/29 10:00","price":8221.7},{"date":"1397/02/29 10:30","price":8230.4},{"date":"1397/02/29 11:30","price":8230.5},{"date":"1397/02/29 12:00","price":8217.7},{"date":"1397/02/29 12:30","price":8173.1},{"date":"1397/02/29 14:30","price":8212.1},{"date":"1397/02/29 15:00","price":8230.2},{"date":"1397/02/29 16:00","price":8232.6},{"date":"1397/02/29 17:30","price":8334.3},{"date":"1397/02/29 18:00","price":8321.3},{"date":"1397/02/29 19:00","price":8320.3},{"date":"1397/02/29 20:30","price":8300},{"date":"1397/02/29 23:30","price":8289.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398