کمترین: 
826300
بیشترین: 
843500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
826300
زمان: 
2/29 19:15
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 826300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 02:15","price":843500},{"date":"1397/02/29 11:30","price":842800},{"date":"1397/02/29 11:35","price":842400},{"date":"1397/02/29 11:45","price":843500},{"date":"1397/02/29 11:55","price":842400},{"date":"1397/02/29 12:00","price":841300},{"date":"1397/02/29 12:05","price":839200},{"date":"1397/02/29 12:20","price":837000},{"date":"1397/02/29 12:25","price":835900},{"date":"1397/02/29 12:35","price":834800},{"date":"1397/02/29 13:05","price":837000},{"date":"1397/02/29 13:10","price":834800},{"date":"1397/02/29 13:25","price":837000},{"date":"1397/02/29 14:05","price":835900},{"date":"1397/02/29 15:05","price":831600},{"date":"1397/02/29 16:05","price":832700},{"date":"1397/02/29 16:20","price":830500},{"date":"1397/02/29 16:25","price":832700},{"date":"1397/02/29 16:35","price":830500},{"date":"1397/02/29 17:15","price":831200},{"date":"1397/02/29 18:15","price":827500},{"date":"1397/02/29 19:15","price":826300}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398