کمترین: 
829000
بیشترین: 
846200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
829000
زمان: 
2/29 19:15
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 829000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 02:15","price":846200},{"date":"1397/02/29 11:30","price":845500},{"date":"1397/02/29 11:35","price":845100},{"date":"1397/02/29 11:45","price":846200},{"date":"1397/02/29 11:55","price":845100},{"date":"1397/02/29 12:00","price":844000},{"date":"1397/02/29 12:05","price":841900},{"date":"1397/02/29 12:20","price":839700},{"date":"1397/02/29 12:25","price":838600},{"date":"1397/02/29 12:35","price":837500},{"date":"1397/02/29 13:05","price":839700},{"date":"1397/02/29 13:10","price":837500},{"date":"1397/02/29 13:25","price":839700},{"date":"1397/02/29 14:05","price":838600},{"date":"1397/02/29 15:05","price":834300},{"date":"1397/02/29 16:05","price":835400},{"date":"1397/02/29 16:20","price":833200},{"date":"1397/02/29 16:25","price":835400},{"date":"1397/02/29 16:35","price":833200},{"date":"1397/02/29 17:15","price":833900},{"date":"1397/02/29 18:15","price":830200},{"date":"1397/02/29 19:15","price":829000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399