کمترین: 
826600
بیشترین: 
843400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
828200
زمان: 
2/29 23:35
قیمت طلای متفرقه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 828200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 01:05","price":843400},{"date":"1397/02/29 11:40","price":840200},{"date":"1397/02/29 11:50","price":838100},{"date":"1397/02/29 11:55","price":836000},{"date":"1397/02/29 12:05","price":838100},{"date":"1397/02/29 12:10","price":837100},{"date":"1397/02/29 12:15","price":835500},{"date":"1397/02/29 12:25","price":837100},{"date":"1397/02/29 12:30","price":838100},{"date":"1397/02/29 12:35","price":838700},{"date":"1397/02/29 12:40","price":839200},{"date":"1397/02/29 12:45","price":838700},{"date":"1397/02/29 12:50","price":834500},{"date":"1397/02/29 12:55","price":833400},{"date":"1397/02/29 13:05","price":836000},{"date":"1397/02/29 13:10","price":833900},{"date":"1397/02/29 13:15","price":834500},{"date":"1397/02/29 13:25","price":833900},{"date":"1397/02/29 14:05","price":836600},{"date":"1397/02/29 15:05","price":830800},{"date":"1397/02/29 16:05","price":831300},{"date":"1397/02/29 16:20","price":833900},{"date":"1397/02/29 16:25","price":831300},{"date":"1397/02/29 16:35","price":833900},{"date":"1397/02/29 17:15","price":832400},{"date":"1397/02/29 18:15","price":830300},{"date":"1397/02/29 19:15","price":826600},{"date":"1397/02/29 20:15","price":827600},{"date":"1397/02/29 22:20","price":827100},{"date":"1397/02/29 23:35","price":828200}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398