کمترین: 
788500
بیشترین: 
804500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
790000
زمان: 
2/29 23:35
قیمت آبشده جهانی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 790000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 01:05","price":804500},{"date":"1397/02/29 11:40","price":801500},{"date":"1397/02/29 11:50","price":799500},{"date":"1397/02/29 11:55","price":797500},{"date":"1397/02/29 12:05","price":799500},{"date":"1397/02/29 12:10","price":797500},{"date":"1397/02/29 12:15","price":797000},{"date":"1397/02/29 12:25","price":798500},{"date":"1397/02/29 12:30","price":799500},{"date":"1397/02/29 12:35","price":800000},{"date":"1397/02/29 12:40","price":800500},{"date":"1397/02/29 12:45","price":800000},{"date":"1397/02/29 12:50","price":796000},{"date":"1397/02/29 12:55","price":795000},{"date":"1397/02/29 13:05","price":797500},{"date":"1397/02/29 13:10","price":795500},{"date":"1397/02/29 13:15","price":796000},{"date":"1397/02/29 13:25","price":795500},{"date":"1397/02/29 14:05","price":798000},{"date":"1397/02/29 15:05","price":792500},{"date":"1397/02/29 16:05","price":793000},{"date":"1397/02/29 16:20","price":795500},{"date":"1397/02/29 16:25","price":793000},{"date":"1397/02/29 16:35","price":795500},{"date":"1397/02/29 17:15","price":794000},{"date":"1397/02/29 18:15","price":792000},{"date":"1397/02/29 19:15","price":788500},{"date":"1397/02/29 20:15","price":789500},{"date":"1397/02/29 22:20","price":789000},{"date":"1397/02/29 23:35","price":790000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398