کمترین: 
2.2695
بیشترین: 
2.2726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2726
زمان: 
2/29 02:32
قیمت نفت کوره امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 2.2726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 00:32","price":2.2695},{"date":"1397/02/29 01:32","price":2.2704},{"date":"1397/02/29 02:32","price":2.2726}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399