کمترین: 
71.34
بیشترین: 
71.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.38
زمان: 
2/29 02:32
قیمت نفت سبک امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 71.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 00:32","price":71.34},{"date":"1397/02/29 01:32","price":71.37},{"date":"1397/02/29 02:32","price":71.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398