کمترین: 
1673
بیشترین: 
1679
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1673
زمان: 
2/28 19:50
قیمت ریال عربستان امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 1673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 11:10","price":1674},{"date":"1397/02/28 11:30","price":1676},{"date":"1397/02/28 11:40","price":1673},{"date":"1397/02/28 11:50","price":1674},{"date":"1397/02/28 12:30","price":1675},{"date":"1397/02/28 12:40","price":1674},{"date":"1397/02/28 12:50","price":1676},{"date":"1397/02/28 13:00","price":1675},{"date":"1397/02/28 13:10","price":1676},{"date":"1397/02/28 13:20","price":1675},{"date":"1397/02/28 13:30","price":1676},{"date":"1397/02/28 14:00","price":1677},{"date":"1397/02/28 14:10","price":1678},{"date":"1397/02/28 14:40","price":1679},{"date":"1397/02/28 15:00","price":1678},{"date":"1397/02/28 15:40","price":1679},{"date":"1397/02/28 15:50","price":1678},{"date":"1397/02/28 16:10","price":1677},{"date":"1397/02/28 17:30","price":1678},{"date":"1397/02/28 18:30","price":1674},{"date":"1397/02/28 18:50","price":1676},{"date":"1397/02/28 19:50","price":1673}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398