کمترین: 
4668
بیشترین: 
4683
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4668
زمان: 
2/28 21:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 4668 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":4676},{"date":"1397/02/28 10:40","price":4675},{"date":"1397/02/28 10:50","price":4678},{"date":"1397/02/28 11:00","price":4675},{"date":"1397/02/28 11:10","price":4674},{"date":"1397/02/28 11:20","price":4676},{"date":"1397/02/28 11:30","price":4678},{"date":"1397/02/28 11:40","price":4676},{"date":"1397/02/28 11:50","price":4678},{"date":"1397/02/28 12:30","price":4679},{"date":"1397/02/28 12:40","price":4680},{"date":"1397/02/28 12:50","price":4676},{"date":"1397/02/28 13:00","price":4678},{"date":"1397/02/28 13:20","price":4679},{"date":"1397/02/28 13:40","price":4682},{"date":"1397/02/28 14:10","price":4683},{"date":"1397/02/28 14:40","price":4679},{"date":"1397/02/28 15:00","price":4680},{"date":"1397/02/28 15:10","price":4681},{"date":"1397/02/28 15:30","price":4680},{"date":"1397/02/28 15:40","price":4681},{"date":"1397/02/28 15:50","price":4680},{"date":"1397/02/28 17:10","price":4681},{"date":"1397/02/28 17:30","price":4682},{"date":"1397/02/28 18:30","price":4668},{"date":"1397/02/28 18:50","price":4672},{"date":"1397/02/28 19:50","price":4669},{"date":"1397/02/28 21:00","price":4668}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399