کمترین: 
771
بیشترین: 
774
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
773
زمان: 
2/28 21:00
قیمت کرون نروژ امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 773 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":773},{"date":"1397/02/28 10:40","price":774},{"date":"1397/02/28 10:50","price":773},{"date":"1397/02/28 11:10","price":772},{"date":"1397/02/28 11:20","price":773},{"date":"1397/02/28 11:50","price":772},{"date":"1397/02/28 12:00","price":773},{"date":"1397/02/28 12:20","price":774},{"date":"1397/02/28 12:30","price":773},{"date":"1397/02/28 13:20","price":772},{"date":"1397/02/28 13:30","price":773},{"date":"1397/02/28 13:40","price":772},{"date":"1397/02/28 14:10","price":773},{"date":"1397/02/28 14:20","price":772},{"date":"1397/02/28 14:30","price":773},{"date":"1397/02/28 14:40","price":772},{"date":"1397/02/28 14:50","price":773},{"date":"1397/02/28 18:30","price":771},{"date":"1397/02/28 18:50","price":772},{"date":"1397/02/28 21:00","price":773}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398