کمترین: 
20837
بیشترین: 
20907
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20837
زمان: 
2/28 21:00
قیمت دینار کویت امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 20837 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":20856},{"date":"1397/02/28 10:50","price":20853},{"date":"1397/02/28 11:00","price":20848},{"date":"1397/02/28 11:10","price":20844},{"date":"1397/02/28 11:20","price":20854},{"date":"1397/02/28 11:30","price":20866},{"date":"1397/02/28 11:40","price":20837},{"date":"1397/02/28 11:50","price":20847},{"date":"1397/02/28 12:00","price":20844},{"date":"1397/02/28 12:10","price":20857},{"date":"1397/02/28 12:20","price":20858},{"date":"1397/02/28 12:30","price":20867},{"date":"1397/02/28 13:00","price":20864},{"date":"1397/02/28 13:10","price":20870},{"date":"1397/02/28 13:20","price":20871},{"date":"1397/02/28 13:30","price":20867},{"date":"1397/02/28 13:40","price":20881},{"date":"1397/02/28 13:50","price":20877},{"date":"1397/02/28 14:00","price":20883},{"date":"1397/02/28 14:10","price":20891},{"date":"1397/02/28 14:20","price":20887},{"date":"1397/02/28 14:30","price":20900},{"date":"1397/02/28 14:40","price":20907},{"date":"1397/02/28 14:50","price":20897},{"date":"1397/02/28 15:00","price":20901},{"date":"1397/02/28 15:10","price":20902},{"date":"1397/02/28 15:20","price":20897},{"date":"1397/02/28 15:40","price":20903},{"date":"1397/02/28 15:50","price":20896},{"date":"1397/02/28 16:10","price":20893},{"date":"1397/02/28 17:10","price":20887},{"date":"1397/02/28 17:30","price":20903},{"date":"1397/02/28 18:30","price":20864},{"date":"1397/02/28 18:50","price":20870},{"date":"1397/02/28 19:50","price":20841},{"date":"1397/02/28 21:00","price":20837}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398