کمترین: 
716
بیشترین: 
719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
716
زمان: 
2/28 19:50
قیمت کرون سوئد امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 716 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":719},{"date":"1397/02/28 11:10","price":718},{"date":"1397/02/28 11:30","price":719},{"date":"1397/02/28 12:50","price":718},{"date":"1397/02/28 13:00","price":719},{"date":"1397/02/28 13:20","price":718},{"date":"1397/02/28 13:30","price":719},{"date":"1397/02/28 13:40","price":718},{"date":"1397/02/28 14:00","price":719},{"date":"1397/02/28 14:20","price":718},{"date":"1397/02/28 14:30","price":719},{"date":"1397/02/28 14:40","price":718},{"date":"1397/02/28 14:50","price":719},{"date":"1397/02/28 15:00","price":718},{"date":"1397/02/28 15:10","price":719},{"date":"1397/02/28 17:10","price":718},{"date":"1397/02/28 18:30","price":716},{"date":"1397/02/28 18:50","price":718},{"date":"1397/02/28 19:50","price":716}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398