کمترین: 
6274
بیشترین: 
6295
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6283
زمان: 
2/28 21:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 6283 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":6276},{"date":"1397/02/28 10:50","price":6275},{"date":"1397/02/28 11:00","price":6274},{"date":"1397/02/28 11:30","price":6279},{"date":"1397/02/28 11:40","price":6276},{"date":"1397/02/28 11:50","price":6274},{"date":"1397/02/28 12:00","price":6275},{"date":"1397/02/28 12:10","price":6278},{"date":"1397/02/28 12:20","price":6282},{"date":"1397/02/28 12:30","price":6280},{"date":"1397/02/28 12:40","price":6282},{"date":"1397/02/28 12:50","price":6279},{"date":"1397/02/28 13:00","price":6286},{"date":"1397/02/28 13:20","price":6284},{"date":"1397/02/28 13:30","price":6287},{"date":"1397/02/28 13:40","price":6288},{"date":"1397/02/28 13:50","price":6289},{"date":"1397/02/28 14:00","price":6292},{"date":"1397/02/28 14:10","price":6290},{"date":"1397/02/28 14:20","price":6294},{"date":"1397/02/28 14:30","price":6292},{"date":"1397/02/28 14:40","price":6290},{"date":"1397/02/28 14:50","price":6291},{"date":"1397/02/28 15:00","price":6290},{"date":"1397/02/28 15:10","price":6291},{"date":"1397/02/28 15:20","price":6292},{"date":"1397/02/28 15:30","price":6290},{"date":"1397/02/28 15:40","price":6294},{"date":"1397/02/28 15:50","price":6291},{"date":"1397/02/28 16:10","price":6290},{"date":"1397/02/28 17:10","price":6294},{"date":"1397/02/28 17:30","price":6295},{"date":"1397/02/28 18:30","price":6276},{"date":"1397/02/28 18:50","price":6281},{"date":"1397/02/28 19:50","price":6280},{"date":"1397/02/28 21:00","price":6283}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398