کمترین: 
4327
بیشترین: 
4348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4335
زمان: 
2/28 19:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 4335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":4327},{"date":"1397/02/28 10:40","price":4328},{"date":"1397/02/28 10:50","price":4329},{"date":"1397/02/28 11:00","price":4328},{"date":"1397/02/28 11:10","price":4327},{"date":"1397/02/28 11:20","price":4328},{"date":"1397/02/28 11:30","price":4331},{"date":"1397/02/28 11:40","price":4333},{"date":"1397/02/28 11:50","price":4331},{"date":"1397/02/28 12:10","price":4335},{"date":"1397/02/28 12:20","price":4336},{"date":"1397/02/28 12:30","price":4339},{"date":"1397/02/28 12:40","price":4337},{"date":"1397/02/28 12:50","price":4336},{"date":"1397/02/28 13:00","price":4337},{"date":"1397/02/28 13:20","price":4339},{"date":"1397/02/28 13:30","price":4338},{"date":"1397/02/28 13:50","price":4339},{"date":"1397/02/28 14:00","price":4341},{"date":"1397/02/28 14:20","price":4342},{"date":"1397/02/28 14:40","price":4340},{"date":"1397/02/28 14:50","price":4341},{"date":"1397/02/28 15:00","price":4340},{"date":"1397/02/28 15:10","price":4341},{"date":"1397/02/28 15:20","price":4343},{"date":"1397/02/28 15:30","price":4342},{"date":"1397/02/28 15:40","price":4343},{"date":"1397/02/28 15:50","price":4345},{"date":"1397/02/28 16:10","price":4346},{"date":"1397/02/28 17:10","price":4348},{"date":"1397/02/28 17:30","price":4347},{"date":"1397/02/28 18:30","price":4333},{"date":"1397/02/28 18:50","price":4339},{"date":"1397/02/28 19:50","price":4335}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398