کمترین: 
4867
بیشترین: 
4914
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4873
زمان: 
2/28 19:50
قیمت دلار کانادا امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 4873 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":4897},{"date":"1397/02/28 10:40","price":4899},{"date":"1397/02/28 10:50","price":4896},{"date":"1397/02/28 11:00","price":4895},{"date":"1397/02/28 11:10","price":4897},{"date":"1397/02/28 11:30","price":4900},{"date":"1397/02/28 11:40","price":4899},{"date":"1397/02/28 11:50","price":4898},{"date":"1397/02/28 12:00","price":4897},{"date":"1397/02/28 12:10","price":4900},{"date":"1397/02/28 12:20","price":4899},{"date":"1397/02/28 12:30","price":4900},{"date":"1397/02/28 12:40","price":4902},{"date":"1397/02/28 12:50","price":4899},{"date":"1397/02/28 13:00","price":4902},{"date":"1397/02/28 13:40","price":4904},{"date":"1397/02/28 13:50","price":4903},{"date":"1397/02/28 14:00","price":4904},{"date":"1397/02/28 14:10","price":4907},{"date":"1397/02/28 14:20","price":4905},{"date":"1397/02/28 14:30","price":4906},{"date":"1397/02/28 14:40","price":4903},{"date":"1397/02/28 15:00","price":4904},{"date":"1397/02/28 15:10","price":4908},{"date":"1397/02/28 15:20","price":4905},{"date":"1397/02/28 15:30","price":4908},{"date":"1397/02/28 15:40","price":4909},{"date":"1397/02/28 15:50","price":4908},{"date":"1397/02/28 16:10","price":4907},{"date":"1397/02/28 17:10","price":4914},{"date":"1397/02/28 17:30","price":4891},{"date":"1397/02/28 18:30","price":4867},{"date":"1397/02/28 18:50","price":4876},{"date":"1397/02/28 19:50","price":4873}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398